Search form

Átus 11:2

2Ayteke ig kiyapwiye Pedru diyuhe ta apitit Jerusalém ayhté Judeyamnaw. Ig danuh atere, gikebyupwi judeyene piledukaw gikak. Gitkis ku hiyeg ka hiwhkama gipitkis ku samah amekene Moís gikumadukan awna, nikwe ignes ka hiyá igkisma humaw Uhokri gihiyegapu. Nikwe igkis awna ta git kiyapwiye Pedru:

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index