Search form

Átus 11:21

21Ig Uhokri ayge gikakkis akak madikte gidatni. Ayge nikwe kaayhsima hiyeg ihe giwnkis. Igkis wages gihiyakemnikis ta git Kiyapwiye Jesus.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index