Search form

Átus 12:17

17Igme awokasaw gitkis adahan igkis tinwohaw. Ayteke ig akkamnih ta gitkis ku samah Uhokri wiwhkiswig agikutak parakseket. Pisenwa ig awna gitkis:

―Ataknabay ta git kiyapwiye Tiyagu gikakkis ukebyupwiy. Akkanabay gitkis ku pariye danuh nuthu. Nah me tipik.

Ayteke nikwe ig tipik tahhan aparayewa iwetrit.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index