Search form

Átus 12:5

5Igme kiyapwiye Pedru apuriwka ayge agiku parakseket. Igkisme Jesus gihiyegapu igkis madikte piriyepkewnes gidahan. Igkis piriyepkewnes ta git Uhokri takunipti.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index