Search form

Átus 12:7

Pedru Wiwhka Agikutak Parakseket

7Pahaye adahan pahapwi ahj Uhokri giwatni hiyapkiswe ta git. Ayge in parakseket kabutni. Ig ahj dax gimuwgik kiyapwiye Pedru. Ig wadistepri. Ayteke ig awna git:

―Asá kannikaw kibentenwa.

Aynewa ini xen watekwe giwakutak.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index