Search form

Átus 13:22

22Ayteke ariwnteke ini ig Uhokri pekkise amekene Saú. Ig iké giwenyanpiye amekene Davi adahan igme humaw gikiparakis. Ig Uhokri awna kibeyne yuwit gidahan amekene Davi. Ig awna:

“Ner Jessé gikamkayh Davi, nah batek ku samah ig wew akak nuhiyakemni. Ig keh madikte nubetkinek.”

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index