Search form

Átus 13:45

45Igkisme judeyenepwi hiyapni henne ku samah ba gikebentenkis hiyeg, igkis atihe kiyapwiye Polkis. Ayteke nikwe igkis mpithepye hiyeg timap kiyapwiye Pol giwn. Igkis awna:

―Pol ka awna wadit.

Igkis mahipwihpig.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index