Search form

Átus 13:47

47Ig Uhokri awna wothu adahan usuh keh henne. Ig awna wothu: “Nah keh yis humaw kewa pahá abukribe adahan yis uguhne gihiyakemnikis nerras ku pariye kane judeyenepwima kahadbe madikte hiyeg amedgenepwi wayk ik adahan utí gamnihtenkis.”

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index