Search form

Átus 15:14

14Kiyapwiye Simawh Pedru kuwis akki yit ku samah Uhokri pitatye pareke abet gihawkankis hiyeg ku pariye kane judeyenepwima. Ig akki yit ku samah ig kuwis kaniy gaytakkis adahan igkis humaw gihiyegapu.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index