Search form

Átus 15:2

2Igme kiyapwiye Pol gikak kiyapwiye Barnabé igkis timapni henne, igkis awna gitkis:

―Ka yi muwaka kinetihwa henne. Inakni yihiyakemni ka wadit.

Ayge igkis piledukewnes kihhawnete gikakkis. Igkisme Jesus gihiyegapu hiyapni henne, igkis awna:

―Uyay awahkis hiyeg giminkis Jesus giwatnipwi gikakkis Jesus gihiyegapu giwewkistenkis ayge Jerusalém adahan igkisme akki gitkis ku pariye pi waditte yuwit. Uyay awahkis kiyapwiye Pol gikak kiyapwiye Barnabé gikakkis nawenépwi ukebyupwiy akiw.

―Uyay.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index