Search form

Átus 16:13

13Samdi abet usuh pes apititak ini paytwempu ta akigbimnat warik mmanawa usuh upewkan hiyeg judeyenepwi pahadguhwa ayge adahan gipigyepkawnikis. Usuh danuh atere, usuh batahkiswa. Ayge usuh kinetihwa gukakkis tinogben ku pariye pahadgupu ayge.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index