Search form

Átus 16:15

15Ayteke nikwe eg kewpi ahakwat un payebitak gukakkis gumunyapu. Eg kewpi, eg awnase usuh ta gupinwat. Eg awna:

―Ku yis ikanhu ku nah inyerwa kamaxwa ta gipitit Kiyapwiye Jesus, ba yi ayta msakwa numunhu adahan yis nukannuhten.

Usuh timapni henne ku samah eg kinistaw akak inakni yuwit usuh ihe guwn.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index