Search form

Átus 16:3

3Ig kiyapwiye Pol hiyapni henne, ig iwepkere kiyapwiye Timótyu tipik gihapti. Ayteke nikwe apit ig iwapri ig hiwhkise gipit. Mmanawa madikte judeyenepwi ayge igkis hiyakni ku kiyapwiye Timótyu gig ig ka judeyenema, Nikwe igkis hiyakni ku ig ka hiwhkis gikamkayh gipit. Awaku ini ig kiyapwiye Pol hiwhkis gipit kahadbe igkis hiyeg judeyenepwi kiyatig ayge igkis ataybiswa arit giwn.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index