Search form

Átus 16:30

30Ayteke ig iweprikis agikutak ini parakseket. Ig awna gitkis:

―Kiyapwiyegben, pariyeki nah keh kuri adahan nah isamtaw?

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index