Search form

Átus 17:11

11Nerras hiyeg beréyenepwi ayge igkis pi kabayte giwkis nerras hiyeg tessalôniyenepwi mmanawa giyaknikis ka depyema, igkis amapa Uhokri ginetni kabayhtiwa. Takunipti igkis ipegbohenes Uhokri gannasan minikweknene igkis iwasenes ba inakni inetit inyerwatma.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index