Search form

Átus 17:31

31Amawka ku wixwiy wages uhiyakemniwiy adahan wixwiy keh ku pariye kabay giwtrik Uhokri mmanawa ig kuwis ahegbete pahay hawkri ku pariye me danuhmet adahan ig ukatiwnihpitniwiy adahan ku pariye ukehniwiy ay amadga inin. Ku wis keh mbayka, mbaykanewa ig ikí wot. Ku wis keh kabayka, kabaykanewa wis utí. Ig ka taraksa ku aysaw ig hiyak ukak. Apim ini ig katiwnihkiswiy ta git pahapwi gikanyan. Ig Uhokri kuwis akki ta wotwiy ku pariye ner gikanyan adahan ini mmanawa ig kuwis kannikasepri ariw gimiremni.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index