Search form

Átus 3:14

14Ig kibeyne hiyeg waditye hiyeg, henneme yis tukuhpig, yis isahkisase pahapwi umehekeputne giwenyanpiye.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index