Search form

Átus 3:15

15Ayteke yis umahkise nernewa ku pariye keh wixwiy aymuhwa gimun Uhokri adahan apananekwa. Ka sam. Igme Uhokri kannikasepri ariw gimiremni. Akakwa wowtyak usuh hiyapri ig wewparihte ariwntak gikankawni. Kuri usuh ekkene ini gikankawni ta yit.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index