Search form

Átus 3:18

18Henneme Uhokri isaksay adahan yis umahkiswig. Uhokri gawnepepu pitatyepwi igkis kinetihwa minikwak ku amawka Cristo hiyá mbeyne. Metakwa ini humaw ku apim inin ku samah ig Uhokri gannasan.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index