Search form

Átus 3:19

19Nikwe wagesnabay yihiyakemni ariw madikte yitaraksan gikak Uhokri kahadbe ig bayahminay ariw ini yitaraksan. Ayge ig wagahkisne yawaygyinek ku samah yis ay gimun.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index