Search form

Átus 4:13

Judeyenepwi Gikiparakis Mpithepye Pedru Gikak João

13Igkis judeyenepwi gikiparakis igkis hiyapni henne ku samah kiyapwiye Pedru gikak kiyapwiye João igkis kinetihwenes akak madikte gibowkakis, igkis wakaymnibdi gidahankis kaayhsima. Igkis awna:

―Mmahki igkis ka apis ubohriwiy? Igkis ka kannuhyema hiyeg. Igkis hiyeg hennenwatnen yumanene gikiythanikis.

Ayteke igkis murotpi gitkis, igkis awna:

―Oo. Igkis Jesusmin gidahewekten. Inneki keh igkis kinetihwenes akak gibowkakis henne.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index