Search form

Átus 4:28

28Igkis kehe madikte mbayka gikak Kiyapwiye Jesus ku pariye pis isaksigkis adahan igkis keh. Bawa ayipa minikwak pis akak pidatni akak pihiyakemni pis ayipa ahegbete pinetni adahan ini mbayka danuh ta git.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index