Search form

Átus 4:3

3Igkis danuh atere gitkis, igkis kamaykiswigkis. Ku samah msanpi kuwis, igkis paraksaseprikis agikut parakseket adahan wahepye takuwanek adahan igkis awnene gikakkis.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index