Search form

Átus 4:31

31Pisenwa inakni gipigyepkawnikis, ini iwetrit ku kiney igkis pahadgupu ayge in segke. Ayge apim ini Uhokri Gitip kawihpigkis. Ariwnteke ini igkis ekkenes Uhokri giwn akak madikte gibowkakis.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index