Search form

Átus 5:14

14Takunipti Uhokri kibiheprikis nerras ku pariye kamaxwenepwi ta gipitit Kiyapwiye Jesus, payebitak akak awaykemni payebitak akak tinogben.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index