Search form

Átus 5:34

Gamaliyel Awnamnih Pedrukis

34Igkis ahegbetenes inakni ginetnikis, pahapwi farisew ayge gibetkis ig kannikaw. Giw Gamaliyel. Ig kannuhekeputne amin amekene Moís gikumadukan. Madikte hiyeg kiyathig. Ig kannikaw, ig pekkis kiyapwiye Pedrukis adahan igkis giwhpetnikis kabaywak.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index