Search form

Átus 9:10

Ananíyas Iwasa Sawlu

10Apimwata ini pahapwi awayg Jesus gihiyega ayge apit ini paytwempu Damasku. Giw Ananíyas. Ig ayge, pahaye adahan Kiyapwiye Jesus hiyapkiswe ta git. He giwtyakpeynen ig hiyapkiswa git. Ig awna git:

―Ananíyas.

Igme kiyapwiye Ananíyas kaytwa giwn:

―Nah ay, Kiyapwiye.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index