Search form

Átus 9:22

22Igme kiyapwiye Sawlu gidatni tipiknene. Ig ekkene ta gitkis huwewe ku Kiyapwiye Jesus igyerwa Cristo, ig Uhokri gikanyan adahan ukumaduketniwiy. Igkisme nerras hiyeg judeyenepwi ayge Damasku igkis ka hiyá adiyesak ginetni.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index