Search form

Átus 9:33

33Ig danuh atere, ig patiptak gikak pahapwi awayg kewye Enéyas. Ig kiyapwiye Enéyas miyapupye. Ig ka kannikaw amadgatak giwetri adahan ntewnehkerbu akebyi kamukri akak pahak arawna.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index