Search form

Átus 9:38

38Ini paytwempu Jopi kennesa arit paytwempu Lida. Ayge nikwe Jesus gihiyegapu ayge Jopi igkis timé gak kiyapwiye Pedru ku ig ayhté paytwempu Lida. Igkis timapni henne, igkis awahkise piyana gikebyikis awaykemni gimin kiyapwiye Pedru. Igkisme tipik danuh atere, igkis awna git:

―Ba ayta atan wothu kibentenwa.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index