Search form

Átus 9:41

41Ig hiyapni henne, ig sumuh guwaku, ig kannikasig. Ayteke ig humak Jesus gihiyegapu payebitak gukakkis egnes madankunopwi. Egkis danuh atere, ig akki ta gutkis ku samah eg kuwis kannikaw akiw.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index