Search form

Átus 9:7

7Ig kiyapwiye Sawlu gihaptiyepwi hiyapni henne, igkis wadisasew. Igkis barukiswe ayge. Igkis timap pahá ikupimnat awna henneme igkis ka hiyá pahapwinama.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index