Search form

João 1:30

30Ignewa ner ku pariye nah kinetihwa gimin ku ig nemnikumpiye nuhapuh butte henneme ig pi kiyatte mpiyhan mmanawa apit nah ay ig ayipa ay kuwis.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index