Search form

João 1:38

38Igme Kiyapwiye Jesus wagestaw, ig hiyaprikis. Nikwe ig awna gitkis:

―Pariye yimawkan ayta nuhapuh butte?

Igkisme kaytwa giwn:

―Kiyapwiye “Rabi”, kineyki pipin?

Inakni yuwit “Rabi” wownaprikwiy “ukannuhten”.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index