Search form

João 10:23

23Kuwis ahawkanaprik muwokweki. Ayge Uhokri Gipin ig Kiyapwiye Jesus wewpari ayaranwew payt amun ini iwetrit kewye amekene Salomawh giwetri.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index