Search form

João 11:27

27Egme kiyapuno Marta kaytwa giwn:

―Ihi, Kiyapwiye. Nah iha ku pis Cristo, pis Uhokri gikanyan adahan ukumaduketni. Pis Uhokri gikamkayh ku pariye danuhne atan amadgat inin.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index