Search form

João 11:54

54Ig Kiyapwiye Jesus hiyapni henne, ig ka wew gibetimpikis hiyeg ayge Judeyamnaw akiw. Ig pes ta apitit pahá waxri kennesa arimkat amatap. Ayge ig msakwa apit paytwempu Efrayh payak ukakhu usuh gikannuhnipwi.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index