Search form

João 11:8

8Usuhme awna git:

―Kiyapwiye, mmahki pis atere akiw? Nerras uwewkistenwiy ayge kuhwekwa igkis aharit pipedkepten.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index