Search form

João 12:28

28Pa, Nighu, nah he muwaka pis kiyathasa piw.

Ku samah ig awna inakni yuwit, nikwenéwa pahá ikupimnat awna git ayta inugiktak. In awna:

―Kuwis nah kiyathasa nuwhu. Aysawnemenek nah kiyathasin akiw.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index