Search form

João 12:34

Wewnabay Abet Jesus Gibutni

Jo 1.4, 3.19, 8.12; Ef 5.8; 1 Tess 5.4; 1 Jo 1.5

34Nerras hiyeg timapni henne, igkis awna git:

―Mmah pimiremninek? Ekkepka wothu amadgatak Uhokri gannasan minikweknene ku Uhokri gikanyan adahan ukumaduketni ig msakwa adahan apanenekwa. Pis ikewne ku pis wageswe awayg amadgaya inin. Nikwe wothu pis ner Uhokri gikanyan. Mmah nikwe pis awna ku amawka ku pis ikepka ta inut aminat ah? Pariyekap pis ku pariyene wageswe awayg amadgaya inin? Ba pis ka Uhokri gikanyanwatma adahan ukumaduketni?

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index