Search form

João 13:31

Jesus Ekkewpiye

31Ig pesantenwa wowntak, igme Kiyapwiye Jesus awna wothu:

―Kuri nah ku pariye wageswe awayg amadgaya inin nah me kawih nukiythanimet. Ig Uhokri ig hawwata ig kiyathaka awaku ini kabayka ku pariye nukehni ku apim inin.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index