Search form

João 13:36

Jesus Akki Git Pedru Ku Igme Wiwhwepye Giw

Mt 26.31; Mk 14.27; Lk 22.31

36Ayteke kiyapwiye Simawh Pedru ayapri:

―Kiyapwiye, kitwiyekap?

Igme kaytwa giwn:

―Ku kitwiye nah, pis ka hiyá pisma atak nuhapti kuri. Henneme aysawnemenek pis danuh aterenek.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index