Search form

João 13:5

5Ig huk un ta amadgat pohow beysin. Ayteke nikwe ig sukuhkuge usuh gikannuhnipwi pahapwimpi. Ig manpuse ukugku akak gisepyeta ku pariye waneknene gibutikmin.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index