Search form

João 14:19

19Aynessa hawkri muwak adahan hiyeg kane Uhokriyanpuma igkis ka hiyapun akiw. Yismeti hiyapun akiwnek. Ayge nikwe yis aymuhwanek gimun Uhokri adahan apanenekwa awaku nahnewa aymuhwene gimun.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index