Search form

João 15:13

13Ku pahapwi umahkiswa gidahankis gikagmadapu ini arekhetni ku ig batek gikakkis mpiynepepye. Yuma hiyeg batekak henne ke inibe akiw.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index