Search form

João 15:4

4Msakwanabay pahapwiwa nukakhu. Nahme msakwa pahapwiwa yikak. Ku atawnibdi ka msakwa aminat akat, egnes ka kew. Hawwata yis. Ku yis ka msakwa pahapwiwa nukakhu, yis ka hiyá akehka nubetki.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index