Search form

João 16:12

Uhokri Gitip Akki Nuhiyakemni Nukiythani Gitkis Uhokriyanpu

12―Muweke kaayhsima arikna akiw adahan nah akki yit henneme yis kote ikte adahan pukuhpin.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index