Search form

João 17:26

26Nah kuwis akkap ku samah pihiyakemni gitkis. Aysawnemenek nah akkap gitkis akiwnek kahadbe igkis batekak pawtak hawwata ku samah pis batek nukakhu. Kahadbe igkis iwenes nuhiyakemnitnen nuwntak.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index