Search form

João 19

Jesus Mahipwihpika Gapitkis Suwtat

Mt 27.27; Mk 15.16

1Ayge nikwe ig amekene Pilatus iwapkise Kiyapwiye Jesus. Ig biyuhkiswig akak tigay ta gitkis gisuwtatapu.

2Apim ini gisuwtatapu awna:

―Uyay arehwa gikak. Uyay kawihkis gikawihni ta gipitit kewa ukiparawiybe ku samah ig kawih dagam duruweh akak gisuwpren karukri wahano.

Ayteke nikwe igkis imepe puduku, igkis keh gisuwpren nikak. Igkis kawihkisni ta gitewharit. Igkis kadagmanepri akak pahak dagam duruweh.

3Ayteke igkis mahipwihpig. Igkis awna git:

―Aa kiyapwiyad, kibeyne pis ay kuri. Pis judeyenepwi gikiparadkis.

Akak ini igkis biyuhbokepri.

Jesus Daddahkiswika

Mt 27.22; Mk 15.9; Lk 23.20

4Pisenwa nikwe ig amekene Pilatus pes ta gipetunatkis nerras hiyeg akiw. Ig awna gitkis:

―Ipegnay ayta. Kuri nah waxwasepri ayta yipetunat adahan yis hiyakni ku nah ka utí ariknawnama gikehni mbay. Ka kis adahan nah umahkisri.

5Ig Kiyapwiye Jesus pes atere. Gisuwpren puduku ay gitewha. Ig kadagmanpit akak gidagmanpit duruweh. Ayteke nikwe ig amekene Pilatus awna ta gitkis hiyeg:

―Ipegnay gimkat ner awayg. Akayih. Ikeypi kuri yis hiyapkis mbeyne git.

6Igkisme muwpeg kiyatyepwi gikakkis gisandagmapukis igkis hiyapni henne, igkis kaytwa giwn:

―Uyá daddahkiswig udahan! Uyá daddahkiswig!

Igme amekene Pilatus kaytwa giwnkis:

―Yiswa iwapri. Yiswa daddahgi. Mmanawa nah ka utí ariknawnama gikehni mbay.

7Igkisme judeyenepwi giwewkistenkis kaytwa giwn:

―Usuh judeyenepwi kadahan ukumadukan. Inakni ukumadukan awna ku amawka ig umehpika apatra ku samah ig ikawparinene ku ignewa Uhokri gikamkayh.

8Igme amekene Pilatus timapni henne ku ig ikewne Uhokri gikamkayh, ig apisasew kaayhsima akiw.

9Ayteke nikwe ig pareke ta gipinekut akiw. Ig iwapkis Kiyapwiye Jesus atere. Ayteke ig awna git:

―Pariyenekap?

Igme Kiyapwiye Jesus ka kaytwa giwn.

10Ig amekene Pilatus hiyapni henne, ig awna git:

―Mmahki pis ka kaytwa nuwnhu? Ka ba pis hiyaknima ku nah kadahan ndatni adahan pisahkiswitni, nah hawwata kadahan ndatni adahan pidaddahkiswitni?

11Igme Kiyapwiye Jesus awna git:

―Igwa Uhokri inugikyene ikí pit ini pidatni. Nikwe ner ku pariye ikepun ta piwakuit iggi gitaraksan pi kiyeste ariw pitaraksan mmanawa ig yuma gidatni giwntak Uhokri adahan ig nukepten piwakuit.

12Ayteke ariwntak inakni giwn, ig amekene Pilatus ipegminene gihiyakemni adahan ig hiyak ku samahpa ig isahkiswig ariw ini. Henneme nerras judeyenepwi giwewkistenkis ka isaksig. Ku aysaw ig diyuh ta gipetunatkis igkis kabimanape git. Igkis awna:

―Ku pis isahkiswig, nikwe in arakak ku pis ka batek gikak pikipara kiyapwiye Sésar. Mmanawa ku pahapwi ikaw hiyeg gikiparakis, amun ini nikwe ig siguhne kiyapwiye Sésar. Ku pis isaksa Jesus ikaw hiyeg gikiparakis, nikwe kiyapwiye Sésar dagawne pitnek.

13Ig amekene Pilatus timapni henne, ig pes ta amadgat ini iwetrit kewye “Tippahaki”. Inakni giwnaprikkis judeyenepwi kewye “Gábata”. Ig batahkiswa atere amadgat gepwi adahan ku kiney ig hiyekne gikakkis hiyeg.

14Ayteke nikwe ig awna ta gitkis nerras muwpeg kiyatyepwi. Giwn:

―Ipegnay gimkat ner yikipara.

Ig awna inakni kabá puwip kamuw abet ini hawkri ku kabet hiyeg judeyenepwi umah muttuhyan adahan igkis ahegbetewnes adahan gipetrakis adahan kiyene ku samah minikwak Uhokri umahkis muttuhyan gidukwenaprikkis amekenegben kahadbe ig giwiwhkiswitnikis giwakutakis hiyeg ejituyenepwi.

15Igkisme timapni henne, igkis kabiman git:

―Ka ba isahkisri! Daddahkisnig!

Igme amekene Pilatus awna gitkis:

―Mmah yis muwaka nah daddahkis yikipara?

Igkisme muwpeg kiyatyepwi kaytwa giwn:

―Ignewa kiyapwiye Sésar ukipara.

16Igme timapni henne, ayge nikwe ig matiwniswe. Ig ikepri ta giwakuitkis gisuwtatapu adahan igkisme gideddehpitni. Ayteke nikwe igkis iwepri igkis hiyuhkise giyakni git.

Jesus Deddehpika Aminat Giyakni

Mt 27.32; Mk 15.21; Lk 23.26

17Ayteke ig Kiyapwiye Jesus hiyuhwe akak giyakni, ig tipikepka apititak ini paytwempu ta apitit pahá waxri imuhgipitnene kewye “Waxri Hiyeg Gaptiwpitwiye”. Inakni giwnaprikkis judeyenepwi kewye “Gówgota”.

18Igkis danuh atere, ayge igkis deddehpig ta aminat giyakni. Igkis tabirasepri ay giyegbikis piyana gikebyikis awaykemni. Igkisme amin giyaknikis ayge gihumwa, igme pakwa giyegbikis.

Kagta Daddahka Aminat Giyakni

Mt 27.37; Mk 15.26; Lk 23.38

19Ayteke ig amekene Pilatus tamakse pahak kagta adahan arekhetni ku pariye gikehnitnene ta gitkis hiyeg. Ig daddahkiswin ta aminat Kiyapwiye Jesus giyakni. Amadgatak ini kagta awna: “Ig Jesus Nazaréyene Ig Judeyenepwi Gikiparakis”.

20Ini waxri imuhgipitnene ku kiney Kiyapwiye Jesus deddehpika in kennesa arimkat paytwempu Jerusalém. Ayge nikwe kaayhsima hiyeg danuh atere, ignes ipegboha ini kagta. In tamakka giwnaprikkis mpana gikebyikis hiyegpiyenepwi judeyenepwi giwnaprikkis, romayenepwi giwnaprikkis, grésiyenepwi giwnaprikkis.

21Nerras muwpeg kiyatyepwi hiyapni henne, igkis awna git amekene Pilatus:

―Ka muwaka tamakkis henne ku ig judeyenepwi gikiparakis. Ka ignama. Uyá tamak ku ig he ikawparinen ku ig judeyenepwi gikiparakis.

22Igme amekene Pilatus kaytwa giwnkis:

―Ku pariye nah tamakkise hennewa in msekwe kuri.

Suwtat Ibakha Jesus Gikawihni Pawtak

Mt 27.35; Mk 15.24; Lk 23.34

23Nerras suwtat pisenwa gidaddahnikis, igkis iwé Kiyapwiye Jesus gikawihni. Igkis ibekhepni pawtak mpuse gipuriwkis nerras paxniknene gikebyikis suwtat. Gisimsanen msekwe. In yuma nipodrak. In kehka he kamisnen.

24Igkis hiyapni henne, igkis kinetihwa pawtak. Igkis awna:

―Uyay ka sigkebdihni. Uyay arehwa akak tip adahan wixwiy hiyá ku pariye kabunuganen iggi adarihpitni.

Ayge nikwe igkis arehwa akak tip. Igkis kehne henne, metakwa in kahayak ku samah Uhokri gannasan minikweknene awna. In awna:

“Igkis ibekhe nukawihni pawtak. Igkis arehwa akak tip adahan hiyá ku pariye kabunuganen iggi darihpiye nsimsa.”

Hennewatbaki ig Uhokri gannasan awna.

Jesus Apuriwkis Ginag Ta Git João

25Ayge tinogben tabirbet kennesa gihumwa Kiyapwiye Jesus giyakni. Ginag tabir ayge payak gukak gusamru, gukak pahapuwa kiyapuno Mahi akiw ku pariye kiyapwiye Kilopas gihayo, gukak kiyapuno Mahi Madalena.

26Ig Kiyapwiye Jesus hiyá ginag tabir ayge. Ig hiyapun nah João hawwata nah ayge kennesa guhumwa. Ayge nikwe ig apuriwkis usuh pawtak. Ig awna gut ginag:

―Kiyapuno, ig ner humaw nuwenyan hawwata ke pikamkayhbe.

27Ayteke ig awna nuthu:

―João, no humaw pinag kuri.

Ariwntak ini nah amapig adahan eg msakwa ay nupineku.

Jesus Miyap

Mt 27.45; Mk 15.33; Lk 23.44

28Pisenwa inakni giwn, Kiyapwiye Jesus hiyakni ku gannipwi amadga inin kuwis pisenwa. Ayteke ig awna:

―Nah arabyu un.

Ig awna inakni henne kahadbe in kahayak ku samah Uhokri gannasan minikweknene kinetihwa gimin.

29Ayge pahá atiy kipun akak win suwiyweye. Igkis hiyeg ayge igkis hiyapni henne, igkis iwé pahá arikna ku pariye mtibetnene. Igkis subukwin ahakwat ini win adahan anugasene. Igkis iké akisugik pahat ahesa kewye “isoppu”. Pisenwa igkis tarekwin ta gibiygikut Kiyapwiye Jesus.

30Igme amapin. Ayteke ig awna:

―Madikte ku pariye gimawkanitnene nawahkisten in kuwis pisenwa.

Ayge ig kuwigihwe gitew. Giyakek madike. Ig miyap.

Jesus Digistepka Akak Lans

31Ayge nikwe kennesa adawnhan samdi. Nerras judeyenepwi giwewkistenkis hiyapni henne, igkis atak ta git amekene Pilatus. Igkis danuh atere, igkis awna git:

―Dunihkispinaba gibagwankis nerras awaykemni aminene giyaknikis adahan iwawha gimiremnikis kahadbe igkis wiwhpika aminatak giyaknikis apit samdi danuh.

Igkis awna inakni henne awaku igkis ka muwaka gipitkis msakwa ay amin giyaknikis abet samdi. Mmanawa ini samdi apitmin madikte hawkri adahan gipetrakis. Igme amekene Pilatus ihe giwnkis.

32Ayteke nikwe gisuwtatapu piyana gikebyikis tipik danuh atere ku kiney igkis awaykemni daddahka. Igkis dunihe gibagwan ner pitatye awayg. Ayteke igkis dunihe gibagwan ner ku pariye daddahka payak gikak.

33Henneme ku aysaw igkis danuh ta git Kiyapwiye Jesus adahan giduhnepten, ayge igkis hiyapri ayipa gimiremni kuwis. Igkis hiyapni henne, igkis ka dunih gibagwan.

34Henneme pahapwi gaytakkis digiswig gimuhrik akak pahat “lans” kurumri. Migat akak un pes ayteke.

35Nah João ekkene yit ku pariye nah hiyá akakwa nuwtyak. Nah ekkene yit inetit ku pariye inyerwatnene. Nah hiyakni ku in inyerwa. Nah akkin yit kahadbe yis kamaxwa ta gipitit Kiyapwiye Jesus.

36Ini ku samah gibagwan ka dunihka in kahayak hawwata ku samah Uhokri gannasan minikweknene kinetihwa gimin ig muttuhyan ku pariye umehpika gidukwenaprikkis hiyeg. In awna:

“Yuma pahatnama gipit dunihkanek.”

37Inme ku samah ig digiswika akak lans in hawwata kahayak ku samah gannasan kinetihwa amadgatak nawenéwa iwetrit. In awna:

“Igkis ipeg ta gimkanit ner ku pariye gidigsankis.”

Jesus Apuhpika

Mt 27.57; Mk 15.42; Lk 23.50

38Ariwnteke ini pahapwi awayg giw José arimatéyene danuh atere. Ig pahapwi gaytakkis Kiyapwiye Jesus gikannuhnipwi henneme ig ka akkaw awaku ig apis gibohrikis nerras judeyenepwi giwewkistenkis. Ig hiyapni henne ku samah ayipa gimiremni, ig tipik danuh atere git amekene Pilatus. Ig awna ta git:

―Kiyapwiye, uyá amnihun isaksan adahan nah atere iwepye amekenemni Jesusmin gipit.

Igme amekene Pilatus kaytwa giwn:

―Bariká. Iwepnika.

Ig kiyapwiye José timapni henne, ig tipik wiwhpiye Kiyapwiye Jesus gipit aminatak giyakni.

39Igme ner kiyapwiye Nikodémus ku pariye minikwak danuh git Kiyapwiye Jesus tiyegim, ig atere gihapti kiyapwiye José arimatéyene. Ig ewk pohowku madikwa (50) ahehtet ah amar kuwkwaki kewye “miha” akak ah adidkan kuwkwaki kewye “aloés”.

40Igkis danuh atere, igkis wiwhe Kiyapwiye Jesus gipit aminatak giyakni. Igkis wanakminepri akak kamis seyne barewbetye payak akak ini ah amar kuwkwaki adahan gimihetni ku samah hiyeg judeyenepwi gihiyakemnikis.

41Pahayku amutripwi ayge kennesa arimkat ku kiney Kiyapwiye Jesus deddehpika. Ayge amutripwi pahayku imewti nukune ku pariye kote kawihkahte.

42Igkis hiyapni henne, igkis awna:

―Ini imewti kennesa. Uyay iwawhaw sarayh gipit atere, mmanawa amawka ku wis barewpithaw apit samdi danuh.

Atere igkis sarayhe Kiyapwiye Jesus gipit.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index