Search form

João 19:1

Jesus Mahipwihpika Gapitkis Suwtat

Mt 27.27; Mk 15.16

1Ayge nikwe ig amekene Pilatus iwapkise Kiyapwiye Jesus. Ig biyuhkiswig akak tigay ta gitkis gisuwtatapu.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index